Профил на купувача Документи

#


 
#
#
#
#ЗА НАС

От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в ЦСОП с. Ново село.
Помощно училище "Иван Вазов", с.Ново село е създадено през 1965 година за нуждите на обучението на деца с интелектуална недостатъчност.До днес училището не е променяло предназначението си. Училището ежегодно приема ученици съгласно изискванията на Наредба №1 от 23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.Учениците се обследват от ЕКПО на РИО на гр.В.Търново, както и от Екип за подпомагане на обучението и възпитанието, действащ в училище.

вижте още

 
 


ПРИЕМ

# Помощно училище "Иван Вазов", с.Ново село е създадено през 1965 година за нуждите на обучението на деца с интелектуална недостатъчност.До днес училището не е променяло предназначението си . Училището ежегодно приема ученици съгласно изискванията на Наредба №1 от 23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.Учениците се обследват от ЕКПО на РИО на гр.В.Търново, както и от Екип за подпомагане на обучението и възпитанието, действащ в училище.
От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в ЦСОП с. Ново село.

 

ПРОФИЛ

В ЦСОП"с.Ново село"се обучават и възпитават деца с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност и множество увреждания.Учебно-възпитателният процес е организиран в целодневна форма на обучение -задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси и часове по самоподготовка след обяд. Обучението протича съгласно утвърдените от МОМН типови учебни планове и програми за І – ІV клас и V – VІІІ клас.Всички ученици се обучават по индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните им възможности и потребности. Съгласно утвърдения държавен план-прием в училището е разкрита и професионална паралелка по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А, с двегодишен курс на обучение. Обучението в професионалната паралелка протича по утвърдените от МОМН учебен план и учебни програми.Успешно завършилите ученици получават свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост".

 

НАЧИНИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В ЦСОП" с.Ново село"се обучават и възпитават деца с умерена и тежка степен на интелектуална недостатъчност и множество увреждания. Учебно-възпитателният процес е организиран в целодневна форма на обучение -задължителни учебни занятия до обяд и организиран отдих и спорт, занимания по интереси и часове по самоподготовка след обяд. Обучението протича съгласно утвърдените от МОМН типови учебни планове и програми за І – ІV клас и V – VІІІ клас.Всички ученици се обучават по индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните им възможности и потребности. Съгласно утвърдения държавен план-прием в училището е разкрита и професионална паралелка по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А, с двегодишен курс на обучение. Обучението в професионалната паралелка протича по утвърдените от МОМН учебен план и учебни програми.Успешно завършилите ученици получават свидетелство за придобита първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост".

Основното финансиране на училището се извършва чрез системата на делегиран бюджет. Първостепенен разпоредител на бюджетните кредити е МОМН. Допълнителни финансови средства се набавят чрез разработване на национални и международни проекти, спонсори и училищни благотворителни акции.

#
Адрес:
Село Ново село,
община Велико Търново,
област Велико Търново,

Tелефон:
061106 268

E-mail:
pu_ivanvazov_novoselo@abv.bgвижте още

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#