Профил на купувача

#


 
#
#
#
От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в Център за специална образователна подкрепа - ЦСОП с. Ново село.
Помощно училище "Иван Вазов", с.Ново село е създадено през 1965 година за нуждите на обучението на деца с интелектуална недостатъчност.До днес училището не е променяло предназначението си. Училището ежегодно приема ученици съгласно изискванията на Наредба №1 от 23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания.Учениците се обследват от ЕКПО на РИО на гр.В.Търново, както и от Екип за подпомагане на обучението и възпитанието, действащ в училище.

вижте още

 
 


Документи


ОБЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:
Закон за предучилищното и училищното образование
Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
Наредба за приобщаващото образование
Закон за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Етичен кодекс на ЦСОП - с.Ново село, общ. Велико Търново
Правилник за пропускателния режим в ЦСОП - с.Ново село, общ. Велико Търново
Вътрешни правила за достъп до обществена информация ЦСОП с.Ново село, общ. Велико Търново

БЮДЖЕТ НА ЦСОП С.НОВО СЕЛО:
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Бюджет за 2019 г.
Бюджет за 2018 г.
Бюджет за 2017 г.
#
Адрес:
Село Ново село,
община Велико Търново,
област Велико Търново,

Tелефон:
061106 268

E-mail:
pu_ivanvazov_novoselo@abv.bgвижте още

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#