Профил на купувача Документи

#


#
#
#
#ЗА НАС

От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в Център за специална образователна подкрепа - ЦСОП с. Ново село. Центърът трябва да отговори на съвременните изисквания за обучение на деца с проблеми в развитието.

Помощно училище "Иван Вазов" е създадено през 1965 година за нуждите на обучението и възпитанието на деца с интелектуална недостатъчност . Първоначално тук са се обучавали деца от І до ІV клас, а от 1969 – деца до VІІІ клас.През 2006 г. в училището е разкрита професионална паралелка за IX помощен клас по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"


вижте още

 
 
ИСТОРИЯ


# Помощно училище "Иван Вазов" е създадено през 1965 година за нуждите на обучението и възпитанието на деца с интелектуална недостатъчност . Първоначално тук са се обучавали деца от І до ІV клас, а от 1969 – деца до VІІІ клас.През 2006 г. в училището е разкрита професионална паралелка за IX помощен клас по специалността "Хранително-вкусова промишленост", по професията "Работник в хранително-вкусовата промишленост"-рамкова програма А. Днес в училището се обучават и възпитават 55 ученика.Специфичните особености и образователно-възпитателни потребности на учениците налагат гъвкава училищна политика, нови измерения и иновативни подходи в педагогическата работа. За да отговори на съвременните образователни изисквания за осигуряване на равен достъп на образование на детето с комбинирани нарушения, от учебна 2011/ 2012 г. училището предлага нова образователно-възпитателна услуга под формата на изнесени паралелки.
От 1 септември 2017 година, ПУ "Иван Вазов" - с. Ново село се преобразува в ЦСОП с. Ново село.

 

МИСИЯ

ЦСОП с.Ново село се утвърждава като конкурентна образователна и възпитателна среда, осигуряваща качествено обучение на детето със СОП за усвояване на знания, умения и компетентности, които са предпоставка за социална адаптация и изграждане на личност с определени граждански измерения.

 

 1. Повишаване качеството и ефективността на преподаването Детето със СОП да бъде поставено в центъра на педагогическото въздействие, в съответствие с европейските тенденции за образование и възпитание на децата в неравностойно положение, да му се гарантира усвояване на знания и осигури равенство на
  възможностите.

 2. Повишаване качеството на ученето и практическата му обвързаност с реалния живот . Формиране на знания, умения и компетентности, позволяващи успешна реализация на децата със СОП в последващо достъпно професионално-квалификационно обучение. Плавна и ефективна интеграция и адаптация в социалния живот.

 3. Развитие на системата за квалификация и преквалификация на педагогическите кадри с оглед подобряване на обгрижването и обслужването на детето със СОП Усвояване на иновативни методи и добри европейски практики за обучение на деца със СОП.

 4. Утвърждаване на училището и интерната като място за култура, спорт и за здравословен начин на живот за деца със СОП Осигуряване на достатъчен брой извънурочни дейности и стимулиране на ученическата активност . Развитие на способностите и компенсация на дефицитите на детето със СОП чрез практикуване на широка гама от извънкласни дейности.Гарантирано равенство на възможностите.

 5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училище Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището.

 6. Взаимодействие с родителската общност и настойниците Конструктивно взаимодействие и комуникация с родителите и настойниците в съответствие с ППЗНП.

 7. Подобрение на вътрешната и външна среда на училището Обновява се изградената адекватна подкрепяща среда-рампа и кът за отдих, спортна площадка.
  Продължава естетизацията на външната фасада и вътрешните помещения-класни стаи, санитарни възли, физкултурен салон, игротека, спални помещения.

 8. Участие в национални програми и проекти Ежегодно училището разработва, печели и участва в проекти. Успешно приключиха финансираните от ОП "Развитие на човешките ресурси" по схема за безвъзмездна финансова помощ " Да направим училището привлекателно за младите хора , проект"Равен старт за всички", проект"Екологичен и рехабилитационен лагер"и проект"Изкуството-начин на живот". Реализирани бяха и два проекта "Музиката и танцът –ефективен и атрактивен метод за обучение и интеграция на деца със СОП"и проект "Светът има много цветове-нека да ги нарисуваме заедно" към Центъра за развитие на човешките ресурси, програма" Учене през целия живот", програма "Коменски-училищни партньорства". Стартира проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ПУ "Иван Вазов".
#
Адрес:
Село Ново село,
община Велико Търново,
област Велико Търново,

Tелефон:
061106 268

E-mail:
pu_ivanvazov_novoselo@abv.bgвижте още

 

Powered by
catalog.bg catalog.bg www.point.bg etel.bg
#